ANBI

1 Algemeen
De Vincentius Vereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging Nederland maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met bijna een miljoen leden. Zij is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich om iedere mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

De Vincentius Vereniging Nederland is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In zo'n 70 Nederlandse gemeenten is er een afdeling van de Vincentius Vereniging Nederland. Zo ook in Den Haag, alwaar het de oudste vereniging in deze stad is (ruim 160 jaar).

De Vincentiusvereniging 's-Gravenhage richt zich evenzo op de aandachtsgebieden armoede en dak-en thuislozen:

 • Vrijwilligers
 • Sociale activering
 • Kledingbeurs (VKB)
 • Tafelen met Elkaar (sociaal restaurant)
 • Commissie 'Stille Armen' (directe noodhulp)
 • Locaties (voor eigen activiteiten en verhuur voor sociaal culturele doeleinden):
  • Vincentius' Hof
  • Theater In de Steeg
  • Verhuur onroerend goed, waaronder diverse hofjeswoningen, het stadsklooster en het bedrijvengebouw de AAP (gelocaliseerd in de voormalige Vincentius School)

 

2 Vincentiusvereniging 's-Gravenhage (de Vereniging)

 

2.1 Fiscaal nummer
2878392
KvK 27107472

 

2.2 Post- en bezoekadres
Westeinde 165
2512GX Den Haag
telefoon: 070-3648408
webadres: www.vincentiusdenhaag.nl
e-mail: secretariaat@vincentiusdenhaag.nl

 

2.3 Doelstelling
De Vereniging richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen op lokaal niveau.

 

2.4.1 Activiteiten van de Vereniging
De Vereniging heeft de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen vertaald naar de navolgende activiteiten:

 • Verstrekken van subsidies: de Vereniging verstrekt giften/subsidies (via bestemmingsfondsen en uit algemene middelen) aan lokale organisaties die hetzelfde doel nastreven. Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend.
 • Eigen activiteiten
  Commissie Stille Armen. Hieronder vallen met name de activiteiten die als doel hebben mensen uit een crisissituatie te krijgen. Het gaat hierbij vaak om laagdrempelige financiele en materiele steun.
 • Tafelen met Elkaar: in het Vincentius Hof wordt eenmaal per maand gekookt voor gezinnen die zich hiervoor kunnen aanmelden via Stichting Leergeld. Naast een goed verzorgde maaltijd is er een team dat voor de kinderanimatie zorgt. Dit project draait volledige op vrijwilligers.
 • Vincentius Kledingbeurs (VKB). Kleding en boeken worden ingezameld en wekelijks verkocht (vrijdagmiddag 12-16 uur). De opbrengst komt ten goede aan lokale projecten die onder de doelstelling van de Vincentius Vereniging vallen.
 • Daarnaast initieert de Vincentius Vereniging projecten met als doel deze zo snel mogelijk zelfstandig te laten draaien. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting Leergeld, Project Vivaldi (maatjesproject), Project Bakboord (re-integratie ex-gedetineerden), STIB (vakantiekampen binnenstadsjeugd) en de Speelgoedbeurs Den Haag.
 • Theater In de Steeg en zalencentrum Vincentius Hof vallen onder het beheer van de Vincentius Vereniging Den Haag. Naast reguliere verhuur stelt de Vincentius Vereniging deze ruimtes regelmatig ter beschikking aan organisaties met een sociaal-culturele doelstelling. Het theater wordt wekelijks meermaals gebruikt door de Boodschappenbegeleidingsdienst (BBD) en het Gehandicaptentoneel (Werktheater). In het Vincentius Hof verstrekt het Straatpastoraat iedere vrijdag een maaltijd aan dak- en thuislozen. Een aantal Afrikaanse kerkgenootschappen maakt in het weekend gebruik van de kapel en zalen in het het Vincentius Hof.

 

2.4.2 Het verwerven van middelen
Voor het verstrekken van de subsidies wordt de opbrengst van de verhuur onroerend goed en het eigen vermogen aangewend. Daarnaast worden middelen verkregen door giften ontvangen van diverse organisaties en personen.

 

2.4.3 Het beheer van het vermogen van de Vereniging en de besteding ervan
Van belang is het navolgende onderscheid te maken:

 1. Middelen geoormerkt voor activiteiten (bestemmingsreserves)
 2. Middelen geoormerkt voor fondsen (bestemmingsfondsen)
 3. Algemene middelen (niet geoormerkte middelen)

 

Middelen geoormerkt voor activiteiten
Elke activiteit wordt georganiseerd door een commissie. Zij beheert de door het bestuur van de Vereniging aan haar toevertouwde middelen. Voorts bepaalt zij de besteding ervan binnen de door het bestuur van de Vereniging aangegeven kaders (op basis van de statuten).
De commissies rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de bestuursvergaderingen van de Vereniging en jaarlijks middels een activiteitenverslag.

 

Middelen geoormerkt voor fondsen
Het bestuur van de Vereniging beheert de middelen geoormerkt voor fondsen en bepaalt de besteding ervan binnen de kaders die voor het betreffende fonds gelden.

 

Algemene middelen
Het bestuur van de Vereniging beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de kaders die de statuten aangeven.
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 - Organisaties zonder winststreven). Deze jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat.
Jaarlijks legt het bestuur in de algemene ledenvergadering van de Vereniging verantwoording af over het beheer van het vermogen en de besteding ervan. De kascommissie brengt in deze vergadering verslag uit van haar bevindingen van het onderzoek van de jaarrekening.

 

2.5 Namen en functies van de bestuurders
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit:

 • Dhr. W. Kruijsen, voorzitter
 • Dhr. D. Roelofsen,  penningmeester
 • Dhr. S. Witkam, secretaris
 • Dhr. R. Wiegant, bestuurslid
 • Dhr. S. Immers, bestuurslid

Contact via secretariaat@vincentiusdenhaag.nl

 

2.6 Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun diensten, er bestaat wel een onkostenregeling.
De Vereniging heeft één medewerker in dienst. De CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.

 

2.7 Financiële verantwoording
Download Jaarverslag 2017 (PDF)
Download Overzicht Baten & Lasten 2017 (PDF)