ANBI

1. Algemeen


De Vincentiusvereniging Den Haag richt zich op het aandachtsgebied maatschappelijk kwetsbaren. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging Den Haag is zelfstandig georganiseerd en neemt diensten af van Vincentiusvereniging Nederland.

 

De Vincentiusvereniging Nederland maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul, die actief is in meer dan 130 landen met bijna één miljoen leden. Zij bekommert zich om iedere mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

 

Er bestaan meerdere Vincentiusverenigingen in Nederland. Deze zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: middenin én vanuit de gemeenschap. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke verenigingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Zij werkt samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven. In ongeveer 70 Nederlandse gemeenten is er een Vincentiusvereniging actief. De Vincentiusvereniging Den Haag is de oudste van alle Vincentiusverenigingen in Nederland (sinds 1846).

 

De Vincentiusvereniging Den Haag richt zich evenzo op het aandachtsgebied maatschappelijk kwetsbaren:

 

2. Vincentiusvereniging 's-Gravenhage (de Vereniging)

 

2.1 Fiscaal nummer
2878392
KvK 27107472

 

2.2 Post- en bezoekadres
Westeinde 165
2512GX Den Haag
telefoon: 070-3648408
webadres: www.vincentiusdenhaag.nl 
e-mail: secretariaat@vincentiusdenhaag.nl

 

2.3 Doelstelling
De Vincentiusvereniging Den Haag bevordert het algemeen maatschappelijk welzijn in de directe omgeving.

 

2.4.1 Activiteiten van de Vereniging
De Vereniging heeft het aandachtsgebied vertaald naar de navolgende activiteiten:

 

Verstrekken van subsidies

 

De vereniging verstrekt giften/subsidies (via bestemmingsfondsen en uit algemene middelen) aan lokale organisaties die hetzelfde doel nastreven.

 

Eigen activiteiten

 

 • Speelgoedbeurs

Speelgoed en kinderboeken, zowel nieuw als tweedehands goed bruikbaar wordt uitgedeeld aan ooievaarspashouders. Degene die hiervoor in aanmerking komen kunnen twee keer per jaar gratis wat speelgoed uitkiezen. Tevens vindt hier de inzameling van deze producten plaats.

 

Openingstijden:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdagmiddag, dondermiddag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

 

Bezoek de Website van Speelgoedbeurs

 

   

  • Vincentius Kledingbeurs (VKB)

  Kleding en bric-à-brac worden verkocht in de winkel van de Vincentius Kledingbeurs. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan lokale projecten die onder de doelstelling van de Vincentiusvereniging vallen. Tevens vindt hier de inzameling van deze producten plaats.

   

  Openingstijden:

  Vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur.

   

   Sociaal Café

  Gratis koffie en een warme tosti worden geserveerd in het sociale café van de vereniging. Deze bevindt zich op de begane grond in het pand van de Vincentius Kledingbeurs. Het café biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan het sociale verkeer.

   

  Openingstijden:

  Vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur.

   

   

  Overige activiteiten

   

  De Vincentiusvereniging Den Haag stond aan de basis van de volgende zelfstandige projecten:

  • Stichting Leergeld Den Haag;
  • Project Vivaldi (maatjesproject);
  • Project Bakboord (re-integratie ex-gedetineerden);
  • STIB (vakantiekampen binnenstadsjeugd).

   

  Theater In de Steeg en zalencentrum Vincentius Hof vallen onder het beheer van de Vincentiusvereniging Den Haag. De vereniging verstrekt giften/subsidies voor de huur deze ruimtes aan lokale organisaties die hetzelfde doel nastreven.

   

  • Theater in de Steeg

  Het theater wordt gebruikt door gezelschappen met een sociaal karakter: wekelijks door het gehandicaptentoneel VTV (zowel voor hun repetities als uitvoeringen) en maandelijks Chillen in Den Haag, een muziekuitvoering in combinatie met een ‘stapavond’ voor sociaal kwestbaren. Daarnaast is het de thuisbasis voor verschillende theatersport- en amateurtoneelgezelschappen, Acoustic Alley en incidentele uitvoeringen (CD-presentaties, muziek-/dansscholen met optredens door hun studenten).

   

  De theaterzaal is ook beschikbaar voor commerciële huur.

   

  Bezoek de Website van Theater in de Steeg

   

  • Vincentius’ Hof

  In het Vincentius' Hof verstrekt het Straatpastoraat iedere vrijdag een maaltijd aan dak- en thuislozen. Een aantal kerkgenootschappen maakt in het weekend gebruik van de kapel en zalen in het Vincentius' Hof.

   

  De zalen en keuken zijn beschikbaar voor commerciële verhuur.

   

  Bezoek de Website van Vincentius' Hof

   

   

  2.4.2 Het verwerven van middelen
  Voor het verstrekken van de subsidies wordt de opbrengst van de verhuur van onroerend goed en het eigen vermogen aangewend. Daarnaast worden middelen verkregen door giften en nalatenschappen die zijn ontvangen van personen en organisaties.

   

  2.4.3 Het beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding ervan

  Van belang is het navolgende onderscheid te maken:

  1. Middelen geoormerkt voor activiteiten (bestemmingsreserves),
  2. Middelen geoormerkt voor fondsen (bestemmingsfondsen),
  3. Algemene middelen (niet geoormerkte middelen).

   

  1. Middelen geoormerkt voor activiteiten

  De organisatie van elke activiteit is in handen van een commissie. Zij beheert de middelen die aan haar zijn toevertrouwd door het bestuur van de vereniging. Voorts bepaalt zij de besteding ervan binnen de vooraf gestelde kaders (op basis van de statuten).


  De commissies rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, periodiek tijdens de bestuursvergaderingen van de vereniging en jaarlijks middels een activiteitenverslag.

   

  2. Middelen geoormerkt voor fondsen

  Het bestuur van de vereniging beheert de middelen geoormerkt voor fondsen en bepaalt de besteding ervan binnen de vooraf gesteld kaders voor het betreffende fonds.

   

  3. Algemene middelen

  Het bestuur van de Vereniging beheert de algemene middelen en bepaalt de besteding ervan binnen de vooraf gestelde kaders (op basis van de statuten).


  Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 - Organisaties zonder winststreven). Deze jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en staat op de website gepubliceerd.


  Jaarlijks legt het bestuur in de algemene ledenvergadering van de vereniging verantwoording af over het beheer van het vermogen en de besteding ervan. De kascommissie brengt in deze vergadering verslag uit van haar bevindingen van het onderzoek van de jaarrekening.

   

  ANBI Verantwoording 2023:

   

   

  ANBI verantwoording 2022:

   

   

  ANBI verantwoording 2021:

  ANBI verantwoording 2020:

   

   

  2.5 Namen en functies van de bestuurders
  Het bestuur van de Vincentiusvereniging Den Haag bestaat uit:

  Dhr. W. Philipsen, voorzitter – voorzitter@vincentiusdenhaag.nl

  Mevr. J. Dekker-De Vreese, algemeen bestuurslid -  jdekkerdevreese@vincentiusdenhaag.nl 

  Mevr. M. van Erp, algemeen bestuurslid - mvanerp@vincentiusdenhaag.nl 

  Dhr. M. Lohuis, bestuurssecretaris  - mlohuis@vincentiusdenhaag.nl 

  Dhr. J. Lussenburg, penningmeester - penningmeester@vincentiusdenhaag.nl 

   

   

  Contact via secretariaat@vincentiusdenhaag.nl

   

  2.6 Beloningsbeleid
  De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun diensten, wel bestaat er een onkostenregeling.


  De Vereniging heeft één parttime werknemer in dienst. De CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.